Traumer

  • Traumer, PTSD, post-traumatisk stresssyndrom, traumatiserede forældre
Læs mere om post traumatisk stress syndrom.

Mange af de forældre, vi møder, er traumatiserede, og nogen er også blevet diagnosticeret med Post traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Man kan beskrive PTSD som en slags forsinket og forstærket krisetilstand. Mange af de forældre, vi møder, har aldrig været i behandling, hvilket ofte har store konsekvenser for deres forældreevne, da traumer kan have alvorlige følger og symptomer som depression, støjoverfølsomhed, isolationstendens, overdreven opmærksomhed, mistro, nedsat følelsesliv - manglende evne til empati, ømhed og kærlighed og selvmordstanker.

”At have torturramte forældre er især en udtalt risikofaktor for børnene, da forældrene som følge af torturen kan have svært ved at være følelsesmæssigt nærværende, og de magter ofte ikke at give børnene den fornødne støtte og afhjælpe de psykologiske og sociale følger af barnets egne oplevelser af krig og vold.” – Edith Montgomery og Sidsel Linnet i Børn med flygtningebaggrund. Anbefalinger til professionelle, Hans Reitzel, 2012

Følgerne af traumer har i de familier, vi møder, ofte en forstærkende effekt på omfanget af den sociale kontrol (link til afsnittet om social kontrol):

”Traumatiserede flygtninge har et forstærket behov for at vide, hvor deres børn er. Mange af forældrene føler, at de ikke har kunnet passe på deres børn, mens de eksempelvis har siddet i fængsel”. Tina Amundsen, psykolog og familiebehandler for Dignity.

Det er langt fra altid, at børnene, vi møder, selv er klar over, at forældrene har traumer, selvom de ofte selv er bærere af symptomerne som forskning har vist er arvelig i op til tre generationer efter:

”Vi ved fra den forskning, vi har lavet med fokus på torturofre, at deres børn var påvirkede af forældrenes oplevelser. I mange familier var oplevelserne ikke noget, man talte om. Der var en hemmelighed i familien, som lå som en skygge henover hjemmet.” siger Edith Montgomery (Traumer smitter, 21.02.2013).

I de sager, vi er inde i, spiller traumer ofte en rolle, og det er derfor vores oplevelse, at det er vigtigt at være opmærksom på, om familien har en traumehistorie. Der er mulighed for gratis behandling for børn og voksne, som er motiverede for at gå i behandling. Du kan læse mere om traumer, deres følger på og behandlingsmuligheder på Traume.dk.