FN's Børnekonvention

 • ""
Børnekonventionens formål er at beskytte alle børn mod diskrimination, forsømmelse og misbrug.

FN’s konvention om Barnets Rettigheder blev vedtaget på en FN generalforsamling i 1989. Børnekonventionens overordnede formål er at beskytte alle børn mod diskrimination, forsømmelse og misbrug. Dette gøres både gennem et fokus på forældre og staters ansvar for barnets beskyttelse og ved at anerkende barnet som individuel rettighedshaver. Konventionen kombinerer en række civile, økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder og er således ganske omfattende. Konventionen er gældende for alle under 18 år og er på nuværende tidspunkt tiltrådt af 192 lande.  
Overordnet kan rettighederne i Børnekonventionen opdeles i fire hovedgrupper

 • Grundlæggende rettigheder (til liv, navn, nationalitet etc.)
 • Ret til udvikling (til skolegang, uddannelse, leg, fritid og information etc.)
 • Ret til beskyttelse (mod krig, vold, narkotika, seksuel udnyttelse etc.) 
 • Ret til medbestemmelse (gennem ytringsfrihed, indflydelse, selvstændig deltagelse etc.)   

 
I æresrelaterede konflikter kan især disse artikler være vigtige at kende til:

 • Retten til ikke at blive diskrimineret på baggrund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling - Artikel 2
 • Retten til ytringsfrihed – Artikel 12 og 13
 • Retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. – Artikel 14
 • Retten til forenings- og forsamlingsfrihed – Artikel 15
 • Retten til ikke at udsættes for ulovlig indblanding i sit familie- og privatliv – Artikel 16
 • Retten til hvile og frihed, til at lege og dyrke fritidsinteresser – Artikel 31

Læs mere om FN's Børnekonvention her.